به سایت ایران پنام خوش آمدید

کبد چرب، یک مشکل رو به رشد
تاریخ نگارش : یکشنبه 1391/5/22

کبد چرب، یک مشکل رو به رشد 

سازمـان جهانی بهداشت (WHO)، تخمیـن زده است بیش از یک میلیارد نفر از افـراد بالغ در سراسر دنیا دارای اضافـه وزن هستند کـه از این تعـداد 300 میلیـون نفر از آن ها از دیدگـاه  پزشکی چاق محسوب می شود.در این افراد، تری گلیسریدهـای اضافی در واکوئل های بزرگ هپاتـوسیت هـای کبـد تجمع پیدا کرده که این فرایند استئاتوز ماکرووزیکولار و یا به زبان ساده تر" کبد چرب" نامیده می شود.

     پـاتولـوژیست ها سالهـاست به علت وابستگـی کبـد چـرب بـا مصـرف بـیش از حـد الکـل ، چـاقـی ، دیـابت و افــزایـش کورتیکواستروئیدها با این بیماری آشنایـی دارند. در صورتی که چـاقـی همـراه با اختلالات متـابولیکی از جملـه دیـابت نـوع 2، مقـاومت به انسولیـن، دیس لپیـدمی و هیپرتانسیـون باشد، برای این افراد مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

یکی از این اختلالات متابولیکی، بیماری (nonalcoholic fatty liver disease )   اسـت کــه نـه تنها علت تشکیل استئاتوزهای ماکرووزیکولار است بلکه مهمترین عامـل بیمـاری  non alcoholic steato hepatites) NASH )است.   

در آمریکـا، مهمتریـن عـامـل اختـلالات آزمایشـات مربـوط به کبـد (ALT, AST  و یـا آسپـارتـات آمینـوتـرانسفـرازوآلانیـن آمینـوترانسفـراز)،کبـد چـرب است. ایـن اختلالات در ابتـدا بـا آزمـایش خون تشخیص داده می شوند.

      در اثـر تنـش هـای اکسیـداتیـو در هپـاتـوسیـت های کبد، ترشـح آنزیـم های AST  و ALT  بیشتـر شـده کـه منجـر بـه پـراکسیـداسیـون لیپیـدی ، آپـوپتـوز هپـاتـوسیت ها و تـرشـح سیتوکاین های تخریب کننده سلولـی می گردد و ایـن در حالی است که دهـه های متمادی تصـور می شد این فراینـد تنها یک استئاتوز ساده است.

در سـال 1980 ، مطالعـات انجـام شـده تـوسـط یکـی از بـزرگتریـن متخصصـان پاتولـوژی دنیـا  (Jurgen Ludwig) در کلینیـک Mayo ، نشـان داد که در افراد چـاق و یا دیـابتی تغییـراتی مشابـه هپاتیت الکـلی رخ می دهد.  این مطالعـات که نقطه عطفی در شناسـایی این بیمـاری بود، تحت عنوان  NASH نامگذاری شد.

امـروزه مطالعـات گستـرده ای در زمینـه هـای پـزشکـی،اپیدمیـولـوژی، هیستـوپاتولـوژی و علوم پایه جهت بررسـی تاثیرچاقی بر التهـاب و فیبروزکبد صورت می گیرد.نتایج مطالعات پاتولوژی و آناتومیکی،شواهد بیماری های NASH و NAFLD در افراد چـاق را تایید می کند.اخیرا مطالعات انجام شده تـوسط Williams و همکـارانش بـر روی 328 سربـاز دربیمارستان ارتش Brook نشان داد در 46% این افرادNAFLD و در2/12%، NASH  مشاهـده شده است که با نتـایج مطالعات پیشین تطابق داشت.از نظر هیستولوژیکی، در NAFLD استئـاتوزهـای ماکرووزیکولار منجـر به استئـاتوهپاتیت شده که زمینـه را جهت سیـروز کبدی فراهم می نماید.

این مراحل الزاما در تمامی بیماران رخ نمی دهد. متاسفانه در مراحل پیشرونده این بیماری،Hepato Carcinoma (HCC)صورت می گیرد. به نظر می رسدNAFLD وNASH بر مورفولوژیHCC تاثیرگذار هستند. بسیـاری از ویژگی های هیستولوژیکی که در NASH,غیر نئـوپلاستی دیده می شود در سلول های سرطانـی وجود دارد.یکی از انواع (Steatohepatitic -HCC(SH-HCC  است. مطالعـات دکتر Marcela Salomao نشان داد ویروس هپـاتیت C در بیمارانی کـه دارای SH-HCC پیشرفته بوده اند،مثبت است و این زنگ خطری بـرای مـبتـلایـان بـه NAFLD  و  NASH است.

 

منابع:

1- Ludwig J, Viggiano TR, McGill DB, Oh BT. Nonalcoholic steatohepatitis: Mayo

Clinic experiences with a hitherto un-named disease. Mayo Clin Proc 1980; 55: 434-438.

2-Williams CD, Stengel J, ASike MI, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis among a largely middle-aged population utilizing ultrasound and liver biopsy: a prospective

study. Gastroenterology 2011; 140: 124-131.

3-Brunt EM, Tiniakos DG. Histopathology of nonalcoholic fatty liver disease.World J Gastroenterol 2010; 16: 5286-5296.

 

 

بازدید : 4178 نفر